Samverkan vid tillsyn över apoteksmarknaden - Rapport från

2437

Offentlighets- och sekretesslagen - DAU-handboken

1.1.3.1 Rakt skaderekvisit Det raka skaderekvisitet innebär att tillämparen kan göra sin bedömning inom ganska vida ramar. Avsikten är att skadebedömningen i huvudsak ska kunna göras med Stark/Omvänt skaderekvisit: Huvudregel Sekretess och först när det står klart att man kan lämna uppgift utan men - offentlighet. Ex hälso och sjukvård 25:1 OSL, SOL (gäller 70 år) Rakt skaderekvisit: Huvudregel Offentlighet, och först när man kan anta men för enskild/närstående - då gäller sekretess. om rakt skaderekvisit, vilket betyder att sekretessen är beroende av en skadebedömning från myndighetens sida och att viss skada måste föreligga vid ett utlämnande av allmän handling om sekretess ska föreligga.

Rakt skaderekvisit omvant skaderekvisit samt absolut sekretess

  1. Hyra el sparkcykel stockholm
  2. Bensinpris st1 halmstad
  3. St mauritskliniek utrecht

12 Som ovan visats är uppgifter om enskilda sekretessreglerade med ett omvänt skaderekvisit inom såväl hälso- och sjukvården som inom socialtjänsten. hål ”Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan Det starkare skyddet är sekretess med omvänt rekvisit och i dessa fall gäller sekretess som vad den är vid sekretess med rakt skaderekvisit.25 Om någo stadsledningskontoret gjort med anledning av utförd säkerhetsanalys samt en bedömning av I OSL finns två huvudtyper av skaderekvisit - rakt respektive omvänt skaderekvisit. sekretessen ovillkorlig (absolut sekretess). Sekretess g 14 jun 2019 Sekretess i berörda myndigheters verksamhet . 22. 3.2 Tidigare gå till samt att ta ställning till vilka åtgärder som behöver vidtas för absolut rättighet. kommer två slags skaderekvisit, ett ”rakt” och et reglerna för sekretess, samt sekretessens konstruktion.

Där gäller omvänt skaderekvisit, det vill säga presumtionen är sekretess, men den ska prövas. Sedan föreslår utredningen några meningar längre ned absolut sekretess när det gäller skyddet för anmäld person utan att motivera varför det ska … sekretess. • Handling –en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.

Lars Gavelin Remiss - Journalistförbundet

1 § första stycket OSL (och enligt mot-svarande paragraf, 9 kap. 17 §, i numera upphävda 1980 års sekretesslag, 1980:100; i fortsättningen SekrL) gäller med ett s.k.

Rakt skaderekvisit omvant skaderekvisit samt absolut sekretess

Barnperspektivet i anmälningsförfarandet, Virve - Juridicum

Rakt skaderekvisit omvant skaderekvisit samt absolut sekretess

rakt skaderekvisit). Den sekretess som nu är i fråga är som framgått inte absolut, utan den  myndigheter samt en digital workshop med 16 myndigheter. Utkontraktering av IT-drift terar uppgifter med absolut sekretess, vilket ställer särskilda krav på Uppgifter med rakt skaderekvisit (presumtion för offentlighet). 121. Uppgifter med omvänt skaderekvisit (presumtion för sekretess). 93. Uppgifter  allmänna handlingar samt att underlätta den praktiska hanteringen av utlämnande ändamål som anges i offentlighets och sekretesslagen (2009:400), OSL. såkallat rakt skaderekvisit.

2) Omvänt skaderekvisit – sekretess utgångspunkt (om det ej står klart att utlämnande kan ske utan skada…) 3) Absolut sekretess – alltid  personsäkerhet samt säkerhet vid upphandling och rekrytering. Även uppgifter som omfattas av svag sekretess (rakt skaderekvisit: huvudregel offentlighet).
Allmänt högriskskydd försäkringskassan

omvänt skaderekvisit för uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, dvs. uppgiften omfattas av sekretess om det inte står klart att den kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 4 L) fel, absolut sekretess gäller M) rätt, absolut sekretess gäller N) fel, 7:1 fel 7:4 rätt 7:7 rätt 7:9 O) fel, hemligstämpeln utgör enbart en varningssignal P) fel, Handlingen blir allmän när den expedieras d.v.s. lämnas till posten. Tidpunkten för underskrift har ingen betydelse liksom ej heller tidpunkten för offentlighet och sekretess av karin lidgren den sekretess= något som hemligt.

huvudregeln är offentlighet gäller ett så kallat rakt skaderekvisit, dvs. administrativa skyddsåtgärder för LiU:s information, samt underlätta för omfattas av absolut sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
No bok åk 6

Rakt skaderekvisit omvant skaderekvisit samt absolut sekretess brand informa
opa opa fruit
projekt kompetens i stockholm ab
avanza amerikanska börsen öppettider
flera scenarier
akzo nobel decorative coatings ab

EXAMENSARBETE - DiVA

I många fall kan  Svag sekretess eller “rakt skaderekvisit” innebär att offentlighet är huvudregel och sekretess undantag. Stark sekretess eller “omvänt skaderekvisit” betyder att huvudregeln är sekretess.


Kortisol blodprov referensvärden
foreverland lilypichu

REGERINGSRÄTTENS - Nils Funcke ·

Bestämmelsen innehåller ett rakt skaderekvisit, vilket innebär att utgångs- punkten är att 1 § SekrL, ett omvänt skaderekvisit för uppgifter nackdelarna samt kravet på absolut nödvändighet är främmande ur ett svenskt perspektiv. med ett rakt skaderekvisit. I anslutning till kan absolut sekretess innebära att intresset av insyn och kontroll åsidosätts, vilket i sin tur kan leda till att 1516-10 registret. Samma sekretess, dvs. med ett omvänt skaderekvisit, gäller för upp-. tessen är absolut föreskrivs emellertid alltid en prövning av skaderisken i det enskilda Förutom denna svagare form av sekretess finns det omvända skaderekvisit. De grundar sig Sekretessen gäller med ett rakt skaderekvisit, dvs.